Komunikaty PR

ASCO 2020: Pierwsze wyniki z badania CheckMate -9LA

2020-06-09  |  10:30
Biuro prasowe
Kontakt
Do pobrania info_pras ( 0.09 MB )

ASCO 2020: Pierwsze wyniki z badania CheckMate -9LA

 

  • W badaniu CheckMate -9LA wykazano, że niwolumab w skojarzeniu z ipilimumabem oraz chemioterapią znacząco wydłuża przeżycie całkowite w porównaniu z samą chemioterapią u pacjentów w pierwszej linii leczenia przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca. 
  • W analizie pośredniej wykazano wydłużenie przeżycia całkowitego przy zastosowaniu niwolumabu w skojarzeniu ipilimumabem równolegle z dwoma cyklami chemioterapii oraz utrzymujące się korzyści w kolejnej analizie przy minimalnym czasie obserwacji wynoszącym 12 miesięcy.
  • Korzyści kliniczne stwierdzono we wszystkich zmiennych oceny skuteczności, niezależnie od ekspresji PD-L1 i typu histologicznego nowotworu.

 

Wyniki badania CheckMate -9LA

(PRINCETON, N.J., 13 maja 2020 r.) –Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) po raz pierwszy zaprezentował wyniki z badania 3 fazy CheckMate -9LA, w którym wykazano istotne statystycznie i klinicznie korzyści w zakresie przeżycia przy zastosowaniu niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem, podawanych równolegle z dwoma cyklami chemioterapii w leczeniu pierwszej linii przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP). Badanie spełniło kryteria zarówno pierwszorzędowego, jak i kluczowych drugorzędowych punktów końcowych, wykazując lepsze przeżycie całkowite (OS), przeżycie bez progresji choroby (PFS) i odsetek odpowiedzi ogółem (ORR) z użyciem immunoterapii w skojarzeniu z chemioterapią wobec samej chemioterapii.

Podczas analizy pośredniej pierwszorzędowego punktu końcowego w postaci OS, niwolumab i ipilimumab w skojarzeniu z dwoma cyklami chemioterapii obniżał ryzyko zgonu o 31% w porównaniu z samą chemioterapią przy minimalnym czasie obserwacji wynoszącym 8,1 miesiąca 0006. Ponadto przy dłuższej obserwacji (minimum 12,7 miesiąca) obserwowano utrzymującą się poprawę OS przy leczeniu skojarzonym w porównaniu z samą chemioterapią (mediana OS odpowiednio 16,5 miesiąca wobec 10,9 miesiąca 80). Korzyści kliniczne stwierdzono w zakresie wszystkich zmiennych oceny skuteczności w najważniejszych podgrupach populacji badanej, w tym wyznaczonych według ekspresji PD-L1 i typu histologicznego (płaskonabłonkowy wobec niepłaskonabłonkowego).

Profil bezpieczeństwa niwolumabu (360 mg co trzy tygodnie) plus ipilimumabu (1 mg/kg mc. co sześć tygodni) oraz dwóch cykli chemioterapii odpowiadał znanym profilom bezpieczeństwa immunoterapii i chemioterapii stosowanej w leczeniu pierwszej linii NDRP. Wyniki (Abstrakt nr 9501) zostały przedstawione podczas prezentacji wygłoszonej w ramach wirtualnej sesji dorocznego kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO), które odbyły się w dniach 21-31 maja.

Wykazano już, że leczenie skojarzone niwolumabem i ipilimumabem wydłuża przeżycie pacjentów w pierwszej linii leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca, a dodanie krótkiej chemioterapii może zmniejszyć ryzyko wczesnej progresji choroby nowotworowej”, powiedział dr Martin Reck z Kliniki Płuc Grosshansdorf Niemieckiego Centrum Badań Pulmonologicznych i badacz w badaniu CheckMate -9LA. „Dane z badania CheckMate -9LA potwierdzają, że stosowanie tych skojarzonych immunoterapeutyków równolegle z dwoma cyklami chemioterapii zapewnia korzyści w zakresie przeżycia w tej populacji, które występują już na wczesnym etapie leczenia i utrzymują się przy trwającej 12 miesięcy obserwacji we wszystkich najważniejszych podgrupach pacjentów. Kolejne spływające dane wskazują na możliwość rosnących z czasem korzyści w zakresie przeżycia.

Przy minimalnym czasie obserwacji wynoszącym 12,7 miesiąca, zastosowanie niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem oraz krótką chemioterapią spowodowało wydłużenie OS niezależnie od poziomu ekspresji PD-L1, zmniejszając ryzyko zgonu o 38% u pacjentów z PD-L1 <1% (HR: 0,62, 95% CI: 0,45 do 0,85) i o 36% u pacjentów z PD-L1 ≥ 1% (HR: 0,64, 95% CI: 0,50 do 0,82). Ponadto skojarzenie dwóch immunoterapeutyków i chemioterapii dało wskaźnik 1-rocznego PFS wynoszący 33% wobec 19% dla chemioterapii (HR: 0,68, 95% CI: 0,57 do 0,82) i ORR wynoszący 38% wobec 25% przy samej chemioterapii.

Mając świadomość, że każdy pacjent z rozpoznaniem rozsianego niedrobnokomórkowego raka płuca jest inny, w naszym programie badawczo-rozwojowym postawiliśmy sobie za cel opracowanie szeregu potencjalnie trwałych rozwiązań dla jak najszerszego grona nieleczonych wcześniej pacjentów, którzy nadal potrzebują nowych opcji leczenia”, powiedział dr Nick Botwood, wiceprezes ds. Oncology Clinical Development w Bristol Myers Squibb. „Najnowsze badania dotyczące przeżyć rocznych z badania CheckMate -9LA, w połączeniu z danymi z trzech lat badania CheckMate -227 kolejny raz potwierdzają wartość kliniczną schematów leczenia skojarzonego obejmujących niwolumab i ipilimumab, czyli pierwszą immunoterapię skojarzoną, stosowaną w leczeniu pierwszej linii niedrobnokomórkowego raka płuca.”

Niwolumab w połączeniu z ipilimumabem są skojarzeniem dwóch inhibitorów punktu kontrolnego, zapewniającym potencjalną synergię w mechanizmie działania, ponieważ, biorąc za cel dwa różne punkty kontrolne (PD-1 oraz CTLA-4), pomagają niszczyć komórki raka: ipilimumab przyczynia się do aktywacji i proliferacji limfocytów T, natomiast niwolumab pomaga istniejącym limfocytom T wykryć nowotwór. Niektóre z limfocytów T aktywowanych przez ipilimumab mogą stać się limfocytami T pamięci, potencjalnie zapewniając długotrwałą odpowiedź immunologiczną. Jak wskazuje ww. badanie uzupełnienie leczenia skojarzonego niwolumabem i ipilimumabem o krótką chemioterapię może pomóc we wczesnym opanowaniu rozwoju choroby nowotworowej.

 

Informacje o badaniu CheckMate -9LA

CheckMate -9LA jest otwartym, wieloośrodkowym, randomizowanym badaniem 3. fazy, prowadzonym w celu oceny stosowania niwolumabu (360 mg co 3 tygodnie) oraz ipilimumabu (1 mg/kg mc. co 6 tygodni) w skojarzeniu z chemioterapią (dwa cykle), w porównaniu z samą chemioterapią (do czterech cykli, po których u kwalifikujących się pacjentów stosowane jest opcjonalne leczenie podtrzymujące pemetreksedem) w leczeniu pierwszej linii pacjentów z rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, niezależnie od ekspresji PD-L1 i typu histologicznego guza. Pacjenci w grupie eksperymentalnej byli poddawani immunoterapii przez okres do dwóch lat lub do stwierdzenia progresji choroby nowotworowej lub silnych efektów toksycznych. Pacjenci w grupie kontrolnej otrzymywali do czterech cykli chemioterapii i opcjonalne leczenie podtrzymujące pemetreksedem (jeśli spełniali odpowiednie kryteria) do stwierdzenia progresji choroby nowotworowej lub nadmiernych efektów toksycznych. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania było przeżycie całkowite (OS) w populacji wyodrębnionej zgodnie z zaplanowanym leczeniem (ITT). Drugorzędowe, oceniane w schemacie hierarchicznym punkty końcowe oceny, obejmowały czas przeżycia bez progresji choroby (PFS) i odsetek odpowiedzi ogółem (ORR); w badaniu analizowano też zmienne oceny skuteczności na podstawie badań biomarkerów.

 

Rak płuca

Rak płuca jest jedną z głównych przyczyn zgonów na całym świecie. Dwa główne typy nowotworów płuca to rak niedrobnokomórkowy i rak drobnokomórkowy. Niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP) stanowi jeden z najczęściej występujących typów raka płuca i jest rozpoznawany w około 84% przypadków. Wskaźniki przeżyć zależą od typu i stadium zaawansowania nowotworu w momencie diagnozy. W przypadku pacjentów, u których rozpoznano rozsiany rak płuca, wskaźnik przeżyć pięcioletnich wynosi około 5%.

 

Bristol Myers Squibb: Jesteśmy czołówce rozwoju nauki i innowacji w onkologii

W Bristol-Myers Squibb to pacjenci są w centrum wszystkich naszych działań. Celem naszych badań w dziedzinie onkologii jest podniesienie jakości życia pacjentów, zapewnienie im długiego okresu przeżycia i stworzenie możliwości wyleczenia. Łącząc bogate doświadczenie w badaniach naukowych, najnowsze technologie i programy badawcze odkrywamy, opracowujemy i dostarczamy pacjentom przełomowe terapie.

Nasi badacze wdrażają wszechstronny program rozwoju leków wykorzystujących różne mechanizmy działania, oparty na wcześniejszych dokonaniach naszej firmy w dziedzinie hematoonkologii i immunoonkologii, które wydłużyły przeżycie pacjentów z różnymi typami nowotworów. W dziedzinie terapii komórkami układu odpornościowego są to leki rejestrowe wykorzystujące terapię komórkami CAR-T, stosowane w wielu różnych chorobach, oraz stale rozbudowywany program wczesnego rozwoju terapii i technologii komórkowych i genetycznych. Opracowujemy leki onkologiczne ukierunkowane na podstawowe szlaki biologiczne z wykorzystaniem programu homeostazy białek, który stanowił podstawę prac nad zarejestrowanymi lekami stosowanymi w szpiczaku mnogim oraz szeregiem obiecujących związków na wczesnej i średniej fazie rozwoju. Nasi badacze analizują leki oddziałujące na różne szlaki systemu immunologicznego i wykorzystujące interakcje pomiędzy nowotworem, jego bezpośrednim otoczeniem, a systemem immunologicznym z myślą o dalszych postępach i uzyskiwaniu odpowiedzi na leczenie u szerszej grupy pacjentów. Połączenie tych podejść stanowi podstawę do opracowywania nowych możliwości leczenia raka i przezwyciężania narastającego problemu oporności na immunoterapię. Dzięki naszym wysiłkom, a także współpracy ze środowiskiem akademickim, instytucjami rządowymi, organizacjami pacjentów i partnerami z branży biotechnologicznej, jesteśmy w stanie osiągnąć cel w postaci zapewnienia pacjentom przełomowych metod leczenia.

 

Informacje na temat niwolumabu

Niwolumab jest inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego PD-1 zaprojektowanym tak, aby w unikalny sposób wspomagać układ immunologiczny organizmu w przywracaniu właściwej odpowiedzi immunologicznej. Dzięki wykorzystaniu możliwości układu immunologicznego organizmu w walce z rakiem niwolumab stał się ważną opcją terapeutyczną w leczeniu wielu typów nowotworów.

Program badawczo-rozwojowy niwolumabu korzysta z wiedzy naukowej i doświadczeń Bristol-Myers Squibb w dziedzinie immunoonkologii i obejmuje szeroką gamę badań klinicznych różnych faz, w tym fazy 3, dotyczących wielu różnych typów nowotworów. Do chwili obecnej programem badań klinicznych niwolumabu objętych zostało ponad 35 000 pacjentów. Dzięki badaniom z zastosowaniem niwolumabu lepiej zrozumieliśmy rolę biomarkerów w leczeniu pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem tego, jakie korzyści z zastosowania leku odnoszą pacjenci w zależności od poziomu ekspresji PD-L1.

W lipcu 2014 r. niwolumab stał się pierwszym na świecie zarejestrowanym inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego PD-1. Obecnie jest zarejestrowany w ponad 65 krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Japonii i Chinach. W październiku 2015 r. opracowana przez naszą firmę pierwsza terapia skojarzona niwolumabem i ipilimumabem została zarejestrowana do leczenia rozsianego czerniaka i jest obecnie dopuszczona w ponad 50 krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej.


 

Informacje o ipilimumabie

Ipilimumab jest rekombinowanym ludzkim przeciwciałem monoklonalnym, które wiąże cytotoksyczny antygen-4 limfocytów T (CTLA-4). CTLA-4 jest negatywnym regulatorem aktywacji limfocytów T. Ipilimumab wiąże się z CTLA-4, blokując interakcje CTLA-4 z jego ligandami CD80/CD86. Wykazano, że blokowanie CTLA-4 wspiera aktywację i proliferację limfocytów T, w tym także aktywację i proliferację efektorowych limfocytów T wnikających do guza. Hamowanie sygnałów CTLA-4 może również osłabiać działanie limfocytów T regulatorowych, przyczyniając się potencjalnie do ogólnego wzrostu odpowiedzi limfocytów T, włącznie z przeciwnowotworową odpowiedzią immunologiczną. 25 marca 2011 r. Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała ipilimumab w dawce 3 mg/kg we wskazaniu do monoterapii pacjentów z nieoperacyjnym lub rozsianym czerniakiem. Ipilimumab jest zarejestrowany do leczenia nieoperacyjnego i przerzutowego czerniaka w ponad 50 krajach. Prowadzone są szeroko zakrojone prace rozwojowe nad stosowaniem ipilimumabu w wielu typach nowotworów.

 

O współpracy Bristol Myers Squibb i Ono Pharmaceutical

          W ramach umowy o współpracy zawartej w 2011 roku ze spółką Ono Pharmaceutical, spółka Bristol-Myers-Squibb rozszerzyła zakres terytorialny swoich praw do prowadzenia prac rozwojowych nad niwolumabem i jego komercjalizacji na wszystkie kraje świata z wyjątkiem Japonii, Korei i Tajwanu, gdzie wszystkie prawa do tej cząsteczki zachowała firma Ono. W dniu 23 lipca 2014 r. spółki BristolMyers Sqiubb i Ono Pharmaceutical podpisały umowę o współpracy strategicznej w zakresie prowadzenia prac rozwojowych i komercjalizacji różnych leków immunoonkologicznych – zarówno w monoterapii, jak i terapii skojarzonej – w Japonii, Korei Południowej i na Tajwanie.

 

O Bristol Myers Squibb

Bristol Myers Squibb jest globalną firmą farmaceutyczną zajmującą się odkrywaniem, opracowywaniem i dostarczaniem innowacyjnych leków pomagających w skutecznym leczeniu pacjentów z poważnymi chorobami. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Bristol Myers Squibb zapraszamy na naszą stronę BMS.com i do śledzenia naszych profili na portalach LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook oraz Instagram.

Celgene i Juno Therapeutics są spółkami zależnymi, w całości należącymi do Bristol Myers Squibb Company. W niektórych krajach poza Stanami Zjednoczonymi, ze względu na obowiązujące prawo, Celgene i Juno Therapeutics określane są mianem Celgene, Bristol Myers Squibb Company oraz Juno Therapeutics, Bristol-Myers Squibb Company.

 

Ostrzeżenie dotyczące stwierdzeń wybiegających w przyszłość

Niniejsza informacja prasowa zawiera tzw. stwierdzenia wybiegające w przyszłość w rozumieniu amerykańskiej ustawy z 1995 roku o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Stwierdzenia te odnoszą się między innymi do prac badawczych i rozwojowych nad produktami farmaceutycznymi oraz do ich komercjalizacji. Wszelkie stwierdzenia, które nie dotyczą faktów historycznych, są lub mogą być uznane za stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Owe stwierdzenia wybiegające w przyszłość oparte są na przeszłych wynikach i teraźniejszych oczekiwaniach dotyczących naszych przyszłych wyników finansowych, celów i planów, i siłą rzeczy związane jest z nimi pewne ryzyko i niepewność, w tym też czynniki, które mogłyby opóźnić lub zmienić którekolwiek z nich w perspektywie kolejnych lat, które są trudne do przewidzenia i pozostają poza naszą kontrolą oraz które mogłyby być odpowiedzialne za to, że faktyczne wyniki w przyszłości będą się istotnie różnić od teraźniejszych oczekiwań. Zagrożenia, założenia i niepewności oraz inne czynniki dotyczą między innymi tego, czy wyniki badań w przyszłości będą zbieżne z osiąganymi dotychczas, tego, czy leczenie z zastosowaniem niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem w dodatkowym wskazaniu opisanym w niniejszej informacji prasowej odniesie sukces rynkowy. Nie można zagwarantować, że jakiekolwiek stwierdzenie wybiegające w przyszłość się potwierdzi. Zawarte w niniejszej informacji prasowej stwierdzenia wybiegające w przyszłość powinny być oceniane w kontekście wielu zagrożeń i niepewności mających wpływ na działalność firmy Bristol Myers Squibb oraz sytuację na rynku, szczególnie tych, które wskazano w omówieniu czynników ostrożnościowych i czynników ryzyka w sprawozdaniu rocznym firmy Bristol Myers Squibb złożonym na Formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, w naszych sprawozdaniach kwartalnych składanych na Formularzu 10 Q, w sprawozdaniach bieżących składanych na Formularzu 8 K oraz innych dokumentach składanych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. Securities and Exchange Commission). Stwierdzenia wybiegające w przyszłość zawarte w niniejszym dokumencie mają zastosowanie wyłącznie w dniu publikacji niniejszego dokumentu i o ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, Bristol-Myers Squibb nie przyjmuje na siebie żadnego zobowiązania do publicznego aktualizowania jakichkolwiek stwierdzeń wybiegających w przyszłość w wyniku uzyskania nowych informacji, wystąpienia określonych zdarzeń w przyszłości, zmiany okoliczności ani z innych przyczyn.

                                                                                     #   #   #

 

 

                                                                                                                                       1506PL2003310-01,05.2020

 

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Medycyna Innowacyjny robot do protezoplastyki stawu kolanowego działa na Bródnie Biuro prasowe
2021-03-05 | 11:00

Innowacyjny robot do protezoplastyki stawu kolanowego działa na Bródnie

Innowacyjny robot operacyjny OMNIBotics® do endoprotezoplastyki stawu kolanowego działa w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim   W marcu przeprowadzone zostały pierwsze
Medycyna Od próbki po diagnozę – jak pracują laboratoria, nie tylko w czasie pandemii?
2021-03-04 | 10:00

Od próbki po diagnozę – jak pracują laboratoria, nie tylko w czasie pandemii?

To nie laboratoria „przeprowadzają” badania. Robi to fachowy personel medyczny, w oparciu o nowoczesną aparaturę, produkty i narzędzia, umożliwiające rzetelną diagnostykę.
Medycyna Plan na „nie takie rzadkie” choroby rzadkie
2021-03-02 | 09:25

Plan na „nie takie rzadkie” choroby rzadkie

Szacuje się, że na choroby rzadkie cierpi ponad 300 milionów ludzi na całym świecie, z czego w Polsce z chorobą rzadką żyje około 3 milionów osób. Wszystkie te choroby

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Medycyna

Przyspiesza cyfryzacja polskiej służby zdrowia. Powstaje centralna baza wszystkich przypadków nowotworów

Już za niewiele ponad rok w miejsce działającego od lat 50. Krajowego Rejestru Nowotworów ma powstać elektroniczny rejestr pod nazwą e-KRN+. To doskonała informacja dla lekarzy onkologów i pacjentów chorych na nowotwory. Dzięki cyfryzacji zbieranych od kilkudziesięciu lat informacji na temat przypadków chorób onkologicznych nowa platforma ułatwi kreowanie polityki onkologicznej w Polsce. Rejestr pozwoli na publiczny dostęp do danych pacjenta na poziomie centralnym, ale dane osobowe będą zanonimizowane. Eksperci i lekarze będą mieli łatwiejszy dostęp do danych w celu analizy profilaktyki leczenia, jak również epidemiologii.

Kosmos i lotnictwo

W 2025 roku ruszy budowa pierwszej prywatnej stacji kosmicznej. Amerykański start-up chce wytworzyć w kosmosie sztuczną grawitację [DEPESZA]

Świat wkracza w nową erę turystyki kosmicznej. NASA w styczniu 2022 roku otworzy Międzynarodową Stację Kosmiczną dla trzech turystów, których dostarczy rakieta SpaceX. Orion Span zaproponował czterogwiazdkowy hotel kosmiczny o nazwie Aurora Station, który ma przyjąć pierwszych gości w 2022 roku. Gateway Foundation, start-up z Kalifornii, planuje prawdopodobnie najbardziej ambitny projekt. W 2025 roku chce rozpocząć budowę prywatnej stacji kosmicznej Voyager ze sztuczną grawitacją. – To będzie kolejna rewolucja przemysłowa – przekonuje John Blincow, dyrektor generalny Gateway Foundation.